Free songs
Membri ai Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati din Romania
Contacteaza-ne: 0722.202.125

Termenul de depunere a situatiile financiare anuale pentru anul 2014

In acest articol discutam despre termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe anul 2014, precum si despre principalele reglementari pe care firmele trebuie sa le respecte pentru a intocmi si depune aceste bilanturi.

servicii contabilitate termen depunere situatii financiare

Termenul limita de depunere a situatiile financiare anuale pentru anul 2014 este 1 iunie 2015. Regulile pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014 se aplica de catre urmatoarele categorii de firme:

 • entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene;
 • entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate;
 • cele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Firmele pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, firmele sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor. Mai mult, acestea intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor legii contabilitatii. De asemenea, din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile.

In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate. De asemenea, pe perioada lichidarii, persoanele juridice depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor o raportare contabila anuala.

Situatiile financiare difera in functie de marimea societatilor

Pentru a determina marimea societatilor comerciale, se folosesc trei criterii:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

 • 1. bilant (cod 10);
 • 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 • 3. situatia modificarilor capitalului propriu;
 • 4. situatia fluxurilor de numerar;
 • 5.  note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul Date informative(cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin recentul ordin. 

Pe de alta parte, entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate anterior intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

 • 1. bilant prescurtat (cod 10);
 • 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 • 3.  note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Ele pot intocmi optional situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Documentele vor fi insotite de formularul Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu cinci componentei. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.

Indiferent de marimea firmelor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Totodata, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite ca si pana acum de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Cine poate depune situatii financiare anuale simplificate?

Firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Ceea ce inseamna ca societatile care indeplinesc cumulativ aceste doua criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

 • 1. bilant simplificat (cod 10),
 • 2. cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Bilantul simplificat si contul de profit si pierdere, care se depun anul acesta, vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40)Pentru raportarea unitara a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul “cod 10”, iar contul de profit si pierdere simplificat simbolul “cod 20”. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. In plus, situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor.

Sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat vor depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. De asemenea, entitatile nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

1 iunie, termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate se depun in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar (si anume 31 decembrie 2014). Termenul de 150 de zile se implineste pe 30 mai, insa aceasta este o zi de sambata, astfel ca data limita pentru depunerea situatiilor financiare este 1 iunie 2015.

Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar (pana la 1 martie 2015, insa aceasta data este o zi de duminica, astfel ca termenul limita este pana la 2 martie 2015), o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

 • denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
 • adresa si numarul de telefon;
 • numarul de inregistrare la registrul comertului;
 • codul unic de inregistrare;
 • capitalul social.

Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor.

Este interzisa depunerea a mai multor seturi de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale, pentru acelasi exercitiu financiar/an calendaristic. Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

Si in 2015 situatiile financiare anuale vor putea fi depuse electronic, aceasta posibilitate fiind implementata pentru prima oara in 2013.

Amenzile pentru cei care nu depun bilanturile pot ajunge la 4.500 de lei

Nerespectarea reglementarilor cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale fiscal a situatiilor financiare anuale constituie contraventie nerespectarea se sanctioneaza cu amenda.

Astfel, pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. In situatia in care perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda variaza intre 1.000 si 3.000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, contribuabilii pot plati pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.

Comments are closed.